facebook

< powrót do regulaminu sklepu


W trosce o środowisko i przestrzeganie zasad jego ochrony nasza firma, MAXI MUSIC Piotr Chłopaś, jest zarejestrowana pod numerem E0016050W w rejestrze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępnego pod adresem http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php.

Zgodnie z wymogami USTAWY z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, ze zm.) posiadamy zawartą umowę z zakładem przetwarzania - firma KARAT ELEKTRO RECYKLING S.A. zarejestrowaną w rejestrze pod numerem E0008477ZPRBP. Współfinansujemy ekologiczne kampanie edukacyjne prowadzone w szkołach.

Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz finansujemy system zbierania zużytego sprzętu, jego przetwarzanie, odzysk i recykling.

Informujemy, że nieprawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem jest zagrożeniem dla środowiska naturalnego, w tym dla zdrowia ludzi i zwierząt, oraz jest karalne. Prosimy o zapoznanie się zasadami, jak postępować ze zużytym sprzętem.Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami?


Oznakowanie selektywnego zbierania odpadów
  1. Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednoczeœnie naturalne zasoby naszej Ziemi.
  2. Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np.: ołów, kadm, chrom, brom rtęć, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.
  3. Za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego nie przeznaczonym grożą nam wysokie kary pieniężne – do 5000 zł.Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


  1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.
  2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
  3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: ul. Zbąszyńska 3U 91-342 Łódź.
  4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres info@guitarcenter.pl lub telefonicznie pod numerem +48 (42) 280 71 33.
  5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: ul. Zbąszyńska 3U 91-342 Łódź.
  6. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: tutaj