Zapoznaj się także z:
- polityką prywatności
- regulaminami promocji
- informacją dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- informacją dot. opakowań oraz odpadów opakowaniowychCertyfikat Przyjazny Regulamin Guitar CenterREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GUITAR CENTER

obowiązuje od 24 maja 2018r.


§ 1. Postanowienia wstępne


 1. Właścicielem Sklepu Internetowego Guitar Center jest Piotr Chłopaś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "MAXI-MUSIC" Piotr Chłopaś z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Brackiej 43 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6221524874, REGON: 250930975.
 2. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: guitarcenter@guitarcenter.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: +48 (42) 630 72 11, od pn. do pt. (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 09:00 - 18:00. Adres do korespondencji: 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3U.

§ 2. Definicje


 1. Sprzedający - Właściciel Sklepu Internetowego Guitar Center, o którym mowa w §. 1 ust. 1 Regulaminu;
 2. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep - Sklep Internetowy Guitar Center dostępny pod adresem internetowym: guitarcenter.pl
 6. Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 8. "Moje Konto" - miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie stanu realizacji zamówienia, przeglądanie historii zamówień, zmianę danych osobowych, zamówienie lub rezygnację z subskrypcji Newslettera
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną


 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Guitar Center w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Zamówienia, w sposób określony w §. 7., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone "Moje Konto".
 4. Klient, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na "Moje Konto" podając adres e-mail i hasło.
 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 6. Właściciel świadczy również usługę Newletter na zasadach opisanych w §. 14.

§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2.0,
  2. Włączoną obsługę Java Script,
  3. Aktywny adres e-mail.

§ 5. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną


 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne "Moje Konto".
 2. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia "Mojego Konta" i funkcjonalności do niego przypisanych.
 3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. numer telefonu.
 5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
 6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. firmę,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  4. imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. numer telefonu.
 7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Właściciel może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na "Moje Konto" w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do "Mojego Konta" oraz jego usunięciem.
 10. Właściciel może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi "Moje Konto",
  5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w usłudze "Moje Konto" adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem "Mojego Konta". Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie "Mojego Konta".
 13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 14. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.
 15. Właściciel dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Klienta. Sklep Internetowy Guitar Center używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Klienta danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do konta użytkownika przez nieupoważnione systemy lub osoby.
 16. Administratorem danych w Sklepie Internetowym Guitar Center jest przedsiębiorstwo MAXI MUSIC Piotr Chłopaś z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Brackiej 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP: 6221524874; REGON: 250930975.
  Administrator wyznaczył punkt kontaktowy w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w postaci adresu e-mail: ochronadanych@guitarcenter.pl. Kontakt w we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem "Ochrona Danych Osobowych". Podane przez Klienta dane osobowe w Sklepie Internetowym Guitar Center będą przetwarzane w następujących celach:
  1. wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym guitarcenter.pl - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
  2. marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu MAXI MUSIC Piotr Chłopaś , do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu;
  3. finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  4. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa MAXI MUSIC Piotr Chłopaś, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  5. prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa MAXI MUSIC Piotr Chłopaś, przez okres 10 lat od zakończenia umowy;
  W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, providerzy płatności on-line. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); Klient posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody Klient może skontaktować się z punktem obsługi klienta w sklepie stacjonarnym MAXI MUSIC Piotr Chłopaś lub wysyłając maila na adres: ochronadanych@guitarcenter.pl. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO). Podanie przez Klienta danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością realizacji zamówienia, pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez MAXI MUSIC Piotr Chłopaś w ramach zawieranych z Klientem umów.
 17. Dane osobowe Klienta przechowujemy przez okres posiadania konta użytkownika (Moje konto) w Sklepie Internetowym Guitar Center dla celów realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie, usługi konta użytkownika oraz związanych z nim funkcjonalności, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu konta użytkownika dane Klienta zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zamówień oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane Sklep będzie przechowywać jeszcze przez okres 10 lat od usunięcia konta użytkownika dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).
  Dane osobowe użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.
  Pliki cookies wykorzystujemy w nastepujących celach:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji stron internetowych Sklepu;
  2. uwierzyteniania Użytkownika w Sklepie i zapewnienia sesji Użytkownika w Sklepie;
  3. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają Usługodawcy zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 18. Klient może zgłaszać do Sklepu skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. Jeżeli Klient uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawn. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

§ 6. Ceny i dostępność produktów


 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego Guitar Center zamieszczone na karcie produktu:
  1. zawierają podatek VAT;
  2. zawierają koszt gospodarowania odpadami (obejmujący zbieranie i przetwarzanie zużytego sprzętu) w wysokości KGO = 0,24 zł/kg
  3. nie zawierają kosztów wysyłki ani ewentualnych opłat celnych;
  4. dla zamówień krajowych podawane są w polskich złotych, dla zamówień zagranicznych w euro.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest Klientowi po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności i formy dostawy zamówienia.
 3. Sklep Internetowy Guitar Center zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w jego ofercie oraz ogłaszania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Niemniej wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Klientów, z którymi została zawarta umowa sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej oraz wyprzedaży.
 4. Oznaczenia dostępności produktów Sklepu Internetowego Guitar Center:
  1. w magazynie - dla produktów znajdujących się w magazynie sklepu,
  2. w magazynie logistycznym - produkt w magazynie logistycznym znajdującym się poza siedzibą firmy, czas realizacji określa informacja na karcie produktu, dotyczy dni roboczych,
  3. w drodze - dla produktów zamówionych u dystrybutora,
  4. brak oznaczenia - dla produktów na zamówienie (jeśli produkt jest dostępny w magazynie dystrybutora, realizacja zamówienia trwa zwykle do 3 dni roboczych).

§ 7. Składanie zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży


 1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym Guitar Center jest możliwe przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej: guitarcenter.pl. Klient składa zamówienie wskazując na produkt, który chce zakupić, za pomocą opcji "Dodaj do Koszyka", a następnie, podczas dalszych kroków w procesie składania zamówienia, wskazuje sposób dostawy oraz wybiera formę płatności.
 2. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia (oferty) przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku: "Zamawiam i płacę". W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail w celu:
  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  3. propozycji zmian w treści zamówienia, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
 4. Oferta Klienta jest wiążąca przez okres 3 dni roboczych i po tym czasie wygasa. W tym samym terminie wiążąca jest kontroferta Sprzedającego, o której mowa w ust. 3 lit. c powyżej. Brak odpowiedzi na ofertę lub kontrofertę w terminie jej obowiązywania oznacza nie zawarcie umowy sprzedaży.
 5. W zamówieniu (ofercie) Klient wskazuje:
  1. zamawiany towar (zamawiane towary),
  2. dane teleadresowe, które umożliwią potwierdzenie zamówienia oraz wysyłkę zamówionych towarów (imię i nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail oraz numer telefonu),
  3. sposób dostawy,
  4. formę płatności.
 6. Każdy Klient korzystający z usługi "Moje Konto" w Sklepie Internetowym Guitar Center ma dostęp do karty zamówienia, gdzie na bieżąco może śledzić jego status.

§ 8. Modyfikacja i rezygnacja z zamówienia


 1. Po złożeniu zamówienia, a nawet po zawarciu umowy sprzedaży, pod warunkiem, że nie została ona zrealizowana, Klient może zgłosić chęć modyfikacji kontaktując się z odpowiednim działem Sklepu Internetowego Guitar Center telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Zmiana zamówienia lub umowy sprzedaży musi zostać potwierdzona przez pracownika Sklepu. Potwierdzenie modyfikacji zostanie wysłane do Klienta za pomocą poczty elektronicznej; jednocześnie zmiana będzie widoczna w "karcie zamówienia" w usłudze "Moje Konto" (jeśli Klient posiada konto w Sklepie Internetowym Guitar Center).
 2. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z części zamówienia, zamiany wybranych produktów w ramach zamówienia na inne produkty lub dodania do niego kolejnych produktów, zmiany w sposobie lub adresie dostawy zamówienia, bądź też zmiany danych na fakturze.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient może je odwołać. Po zawarciu umowy sprzedaży a przed dostarczeniem towaru Klient może odstąpić od umowy do czasu nadania przesyłki przez Sprzedającego. Aby odwołać zamówienie lub odstąpić od umowy sprzedaży Klient powinien skontaktować się z odpowiednim działem Sklepu Internetowego Guitar Center telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Potwierdzenie odwołania zamówienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży zostanie wysłane do Klienta za pomocą poczty elektronicznej; jednocześnie zmiana będzie widoczna w "karcie zamówienia" w usłudze "Moje Konto" (jeśli Klient posiada konto w Sklepie Internetowym Guitar Center).
 4. Postanowienie ust. 3 nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta do odstąpienia o umowy sprzedaży zawartej na odległość określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 5. W przypadku odwołania zamówienia lub odstąpienia od umowy, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania odpowiednio oświadczenia o odwołaniu zamówienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9. Sposoby dostawy i płatności


 1. Sklep Internetowy Guitar Center oferuje następujące formy dostawy/odbioru zamówionych produktów dla zamówień krajowych:
  1. Odbiór osobisty w punkcie Sklepu Guitar Center (Łódź, ul. Zbąszyńska 3U),
  2. Poczta Polska List Polecony,
  3. Przesyłka Kurierska,
  4. Tania Przesyłka Kurierska.
  5. Paczkomaty
 2. Wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej i paczkomatów Sklep realizuje we wszystkie dni robocze, a za pośrednictwem Poczty Polskiej 3 razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki.
 3. Koszt dostawy jest obliczany i wyświetlany przez system w drugim etapie procesu składania zamówienia ("Wybór sposobu dostawy").
 4. Przy zamówieniu, w ramach którego łączna wartość produktów przekracza kwotę 149 zł lub w ramach którego znajduje się co najmniej jeden produkt z oznaczeniem "DARMOWA DOSTAWA", Klient jest uprawniony do wyboru opcji "Darmowa przesyłka kurierska" lub "Darmowa przesyłka do paczkomatu" (ostatnia opcja wyłącznie dla zamówień, w których wszystkie produkty są przeznaczone do spedycji Paczkomatami). Wybór jednej z tych opcji oznacza, że przesyłka zostanie dostarczona odpowiednio przez firmę kurierską lub usługę Paczkomaty na koszt Sklepu Internetowego Guitar Center. Darmowa przesyłka nie obejmuje produktów z działu "Demo" oraz produktów w promocji "Last Minute".
 5. Sklep Internetowy Guitar Center oferuje następujące formy płatności za zamówione produkty dla zamówień krajowych:
  1. Gotówka Przy Odbiorze – zapłata powinna nastąpić do rąk osoby dostarczającej towar,
  2. Przelew (przedpłata na konto bankowe sklepu) – zapłata powinna nastąpić w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,
  3. System PayPal (wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości zależnej od parametrów zamówienia) – zapłata powinna nastąpić w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,
  4. System Tpay (wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości zależnej od parametrów zamówienia) – zapłata powinna nastąpić w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,
  5. Raty Santander Consumer Bank S.A. (eRaty) – zapłata powinna nastąpić w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.
  6. Raty Credit Agricole Bank Polska S.A. – zapłata powinna nastąpić w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.
  7. Leasing LeaseLink Sp. z o.o.
 6. Sposób dostawy i płatności dla zamówień zagranicznych jest ustalany indywidualnie. W celu dokonania odpowiednich uzgodnień Klient powinien skontaktować się z pracownikiem Sklepu Internetowego Guitar Center telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Sklep Internetowy Guitar Center nie realizuje zamówień z dostawą poza granicami Unii Europejskiej.
 8. Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu jako przedsiębiorca będący podatnikiem VAT co najmniej jednego z towarów w poz. 59 - 66 załącznika nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami) tj. w szczególności:
  - 64 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu,
  - 95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD,
  wówczas transakcja taka będzie podlegała szczególnemu rozliczeniu w obszarze podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony przez system lub pracownika Sklepu Internetowego Guitar Center o zasadach rozliczenia transakcji i dalszych krokach. Powyższe regulacje dotyczą zakupów realizowanych po 31 października 2019 roku.

§ 10. Realizacja zamówienia i dostawa


 1. Termin realizacji zamówienia, tj. wysyłki zamówionych produktów, jest każdorazowo wskazywany trakcie zawarcia umowy sprzedaży. Zwykle czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni (często zamówienie jest realizowane w tym samym dniu, w którym zostało złożone).
 2. Sklep Internetowy Guitar Center nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru wynikające wyłącznie z podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.
 3. Jeśli w magazynie zabraknie co najmniej jednego z produktów objętych zamówieniem Klienta lub domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy Guitar Center skontaktuje się z Klientem z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia z uwzględnieniem postanowień §. 8.
 4. Jeżeli Sklep Internetowy Guitar Center nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot umowy nie jest dostępny może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
 5. Wysyłany towar jest fabrycznie nowy, rozpakowywany jest przed wysyłką jedynie w celu sprawdzenia stanu technicznego i uniknięcia błędów w realizacji zamówienia. Sklep Internetowy Guitar Center nie wysyła towaru z ekspozycji (taki towar jest wystawiany okazjonalnie jako powystawowy w dziale DEMO).
 6. Klient odbierając przesyłkę powinien ją rozpakować i sprawdzić czy nie wystąpiły podczas transportu uszkodzenia mechaniczne. W razie stwierdzenia takiego uszkodzenia należy niezwłocznie spisać z kurierem lub listonoszem protokół szkody oraz zawiadomić o zaistniałym fakcie pracownika Sklepu.
 7. W ramach każdej zrealizowanej transakcji Sklep Internetowy Guitar Center przesyła Klientowi dowód zakupu w postaci faktury elektronicznej. Klient, który chciałby otrzymać dowód zakupu w postaci faktury papierowej powinien zaznaczyć odpowiednią opcję podczas składania zamówienia.

§ 11. Odstąpienie od umowy sprzedaży


 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rejestracji w Sklepie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres reklamacje@guitarcenter.pl.,
  2. w formie pisemnej, na adres 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3U.
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Z uwagi na powyższe Sprzedający informuje, iż m.in. w przypadku zwrotu towaru noszącego ślady korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy jest uprawniony do potrącenia ze zwracanej Konsumentowi kwoty różnicy pomiędzy wartością towaru sprzedanego a towaru zwróconego. Zdanie poprzedzające ma odpowiednie zastosowanie w sytuacji zwrotu uszkodzonego opakowania towaru, jeżeli zostało ono uszkodzone w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Obowiązek dostarczenia sprzętu do Sklepu spoczywa na Konsumencie. Sprzęt należy dostarczyć na adres Sklepu w Łodzi: Guitar Center
  ul. Zbąszyńska 3U
  91-342 Łódź

§ 12. Zasady reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)


 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia,
  3. opis wady towaru,
  4. datę zakupu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
  1. imię i nazwisko,
  2. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
  3. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy.
 5. Zastosowanie się do ust. 3 lub 4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 6. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: reklamacje@guitarcenter.pl, telefonicznie pod nr telefonu: +48 (42) 632 49 14, listownie pod adresem: Guitar Center, ul. Zbąszyńska 3U, 91-342 Łódź.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

§ 13. Warunki gwarancji


 1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy Guitar Center mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Sklep Internetowy Guitar Center nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.
 2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takim wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sklep Internetowy Guitar Center może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.
 3. Zakupione w Sklepie Internetowym Guitar Center instrumenty i urządzenia w okresie pierwszych 12 (dwunastu) miesięcy gwarancji (okres liczony od daty zakupu) objęte są na terenie Polski usługą realizacji gwarancji w trybie "door to door", tzn. wszelkie koszty związane z wysyłką zakupionego sprzętu do serwisu oraz jego zwrotem ponosi Sklep Internetowy Guitar Center. O konieczności naprawy należy powiadomić Sklep Internetowy Guitar Center, co skutkuje wysłaniem kuriera do Klienta. Nie będą odbierane przesyłki wysłane inną spedycją niż wskazana przez Sklep Internetowy Guitar Center, a obciążające sklep finansowo. Warunkiem realizacji usługi spedycyjnej "door to door" jest odpowiednie zabezpieczenie i zapakowanie produktu przez Klienta przed przekazaniem go kurierowi.

§ 14. Prawa autorskie


 1. Niektóre treści dostępne w Sklepie Internetowym Guitar Center, w szczególności zdjęcia i teksty, są własnością Sprzedającego. Wszelkie kopiowanie tych treści i wykorzystywanie bez zgody Sprzedającego spowoduje konsekwencje prawne wobec osób i firm które się tego dopuszczą. Zastrzeżenie to nie dotyczy treści powszechnie dostępnych, np. zdjęć lub opisów produktów dostępnych na stronach producentów. W celu ustalenia czy wybrane treści mogą zostać skopiowane i wykorzystywane należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 15. Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właœciwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy Guitar Center są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.12.2014 r.